shadow

Бишкектин шаар башчылары президент, парламенттин тєрагасы, премьер-министрди алдаганды абдан єздєштїрїп алышкан.

Єзгєчє, кышында єлкє башчысы жана башка чоўдор жїргєн трассаны асмандан кар тїшїп келатканда жерге тїшїрбєй тазалап салышат. Ак їй менен єкмєттїн алдын “Тазалыктын” кызматкерлери кїрєк менен мизилдетип колдо тазалашканын кєрїп эле жїрєбїз. Ак їй менен эски аянттан бир, эки кєчє ары чыксаў эле тазаланбаган, тайгалак кєчєлєрдї кєрєсїў. Азыр болсо, кїз келип калгандай жалбырактар саргайып турат. Эмен бактарынын кєбї оорукчан. Орус драма театрынын жанында отуз чакты куураган жаш кєчєттєрдї кєрїп зээниў кейип кетет. Шаар башчысы Азиз Суракматов иш кылгандай тїр калтырганы менен шаарга єгєй мамиле кылгандай. Ага караганда єзїнє караштуу “Елизавета” курулуш компаниясына кєбїрєєк кам кєрїп жаткандай. Бул шаар башчысынын єзїм дегенде єгїздєй кїчї бар экенин жакшы билебиз. Єзї шаардын башчылыгына бизнес кызыкчылыгы бар адамдарды койбош керек экен. Алар дайыма шаардын кызыкчылыгынан єздєрїнїн жеке бизнесинин кызыкчылыгын жогору койгондору кєрїнїп турат.

“Россия” кинотеатры менен Ак їйдїн капталына салынган бул имаратты, учурунда Жогорку Кеўештин депутаттары салууга болбойт деп токтотуп койгон эле. Эл айтса калп айтпайт эмеспи, бул имаратты Азиз Суракматов бизнестеги жакын адамдары менен биргеликте салышкан деген маалыматтар бар. Суракматов шаар башчысы болуп келери менен эле токтоп турган бул имаратты, сыртын сары таш менен бїтїрїп салды. Айланасын карасаў кєз тайгылат. Андан ары чєп баскан, кароосуз калган тротуарды кєрєсїў.

Салсын, ага эч кимдин деле ичи кїйбєйт. Баш калаанын башчысы болгондон кийин єз бизнесинин єсїшїн карап, кабинетте отура бербей Жусуп Абдырахманов кєчєсї менен Эркиндик гїлбагынын айланасын бир карап койсо дурус болмок. Бул шаардыктар, чет єлкєдєн келген коноктор кєп жїргєн жай эмеспи. Шаар башчысынын єз бизнесинен колу бошобосо, жок дегенде аппарат башчысы Балбак Тулебаевди жєнєтсє томполоўдогон бойдон, биз айткан кемчиликтерди єз кєзї менен кєрїп, кыдырып чыкмак. Бул тартылган сїрєттєр, шаардыктардын эў сїйїктїї жайы болгон Абдырахманов кєчєсї менен Эркиндик гїлбагынын айланасы. Тартылган сїрєттєргє ишенбесеўер єзїўєр да кыдырып чыккыла.

Айбек Касымов,

шаар тургуну

“Жаңы Ордо” гезити, №10 (662),  19-июнь, 2020-жыл

Автор

webmaster

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *